Årbok 93-94-95-mot nye høyder. Tel. turistforening. 1995 . B