Byminner 20. Bydelen Bratsbergkleiva. J. Jensen 1986. Ny