Byminner 20 Bydelen Bratsbergkleiva J. P. Jensen Skien 1986. Ny