Nye krafttak 1962-1987. Skiensfjorden k. kraftselskap. 1987. B