Rauland i Telemark. Ei fjellbygd mot Hardangerviddi. Øystein

Kostveit. Landbruksforlaget. 1994. 2 oppl Ny