Yrkeskorrespondanse i landbruket Johan Risa Landbruksforl.2 utg 1975 B