Mølnlycka Vafveri Aktiebolag 1849-1949

Klikk for større bilde
Mølnlycka Vafveri Aktiebolag 1849-1949