Rolf Kr. Danielsen. Frakteskuter og fraktmenn2. Fylkesmuseet

for Telemark og Grenland 1993. Trekk av fraktfartens historie, samt detaljbeskrivelse av enkelte frakteskuter. Ny